Sar Pras

es 23 November 2017 11:54:25 WIB

Sarana Prasarana

 

 

a.     Kantor Desa

:

Permanen

b.     Prasarana Kesehatan  :

 

 

1)     Puskesmas

:

Ada

2)     Poskesdes

:

Tidak Ada

3)     UKBM (posyandu, polindes)

:

Posyandu 15 buah

 

 

Polindes     1 buah

c.     Sarana Prasarana

:

 

1)     Perpustakaan Desa

:

1 buah

2)     Gedung Sekolah PAUD

:

5 buah

3)     Gedung Sekolah TK 

:

3 buah

4)     Gedung Sekolah SD

:

5 buah

5)     Gedung Sekolah SMP

:

1 buah

6)     Gedung Sekolah SMA/SMK

:

1 buah

7)     Gedung Perguruan Tinggi

:

Tidak Ada

 

 

 

d.     Prasarana Ibadah

:

 

1)     Mesjid

:

19 buah

2)     Mushola       

:

  6 buah

3)     Gereja

:

  1 buah

4)     Pura

:

Tidak Ada

5)     Vihara

:

Tidak Ada

6)     Klenteng

:

Tidak Ada

 

 

 

e.     Prasarana Umum

:

 

1)     Sarana olahraga

:

  7 buah

2)     Kesenian/budaya

:

25 buah

3)     Balai pertemuan

:

15 buah

4)     Sumur desa

:

Tidak Ada

5)     Pasar desa

:

  1 buah

6)     Lainnya

:

Tidak Ada